Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/01/2014

THIÊN CHUYỂN LUÂN CHÚ

THIÊN CHUYỂN LUÂN CHÚ (.PDF)

THIEN CHUYEN LUAN

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Trong Pháp Môn Mật Tông có một Pháp bí mật, ấy là Thiên Chuyển Luân Pháp, cũng có Thiên Chuyển Luân Chú. Việc ấy cũng là một Diệu Pháp tinh tế, ấy tức là một Hành Giả Mật Tông niệm Chú, chỉ niệm một biến, sử dụng xong Thiên Chuyển Pháp  hoặc Thiên Chuyển Luân Chú. Một biến Chú ấy hay biến thành một ngàn biến, ấy là Đại Phương Tiện Mật Pháp biến hóa rất đầy đủ

Khi hành Pháp thời trước tiên quán tưởng Pháp Luân (Dharma-cakra:bánh xe Pháp), tụng tán:

“Chư Thiên, Thần Tướng hộ Pháp Luân

Nay con cầu chuyển Thiên Biến Luân

Tâm như Pháp đến, hiện Mật Ý

Mỗi mỗi như Chân Quang (ánh sáng chân thật) rõ ràng”

Lúc đó, Pháp Luân (bánh xe Pháp)  xoay chuyển, trong hư không hiện ra mỗi một Hành Giả, cộng chung có Chúng gồm một ngàn người. Một ngàn cá nhân cũng là phân thân của mình biến hóa ra tràn đầy toàn bộ hư không. Khi ấy quán tưởng Hành Giả trong hư không, toàn bộ chắp tay niệm tụng Chân Ngôn. Một câu Chân Ngôn Chú ấy cũng ngang bằng với một ngàn người này đồng thời niệm tụng. Niệm xong, lạy Phật một lạy. Lại niệm câu thứ hai, niệm xong, lạy Phật một lạy. Niệm mười câu, lạy Phật mười lần. Chú này ngang bằng với trọn đủ một vạn biến.

_Còn Thiên Chuyển Luân Pháp được thuật cặn kẽ như nhau:

Hành Giả ngay thẳng thân tĩnh tọa, lắng định Tâm Ý. Niệm của quá khứ, hiện tại, vị lai đều chẳng dính với thân tâm. Ấy cũng là Pháp Giới Tam Muội Địa. Tưởng trên đỉnh đầu của thân mình có một chữ Phạn Lan (劣:RAṂ). Khắp chữ này có ánh sáng như trăng đầy, sau đó hóa làm hìng tam giác, bên trên có lửa màu hồng. Lửa của hình Tam Giác này thiêu đốt thân tâm của mình

Tụng Chú “Lan” (RAṂ) 21 biến hay thiêu đốt hết tất cả tội chướng cũa người tu hành.

Lại người tu hành trước tiên dùng bàn tay phải lấy tràng hạt (niệm châu) cuốn ở bàn tay trái, lại dời đến bàn tay phải, hai tay tác Liên Hoa Hợp Chưởng nâng tràng hạt đến phương trước mặt trên đỉnh đầu.

Niệm “Ông, lan, thoa cáp” [OṂ  RAṂ  SVĀHĀ] (Tất cả thanh tịnh)

Niệm “Ông, hoài lô giai na, ma lạp, thoa cáp” [OṂ  VAROCANA  MĀLA  SVĀHĀ) (châu (tràng hạt) thanh tịnh)

Niệm “Ông, phạp cập lạp, cốt hách nha, ca bát, tam ma gia, hồng” [OṂ  VAJRA-GUHYA  JAPA  SAMAYA  HŪṂ] (Thiên Chuyển Chú)

Niệm một câu ấy cũng ngàng bằng với một ngàn câu. Ấy là Pháp bí mật và cũng là Thiên Chuyển Luân Pháp, Thiên Chuyển Đàn Pháp 

21/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: