Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/01/2014

TỨ QUY Y CHÚ

TỨ QUY Y CHÚ (.PDF)


image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Quy Y hàm chứa nghĩa là: quy hướng, nương dựa, cứu độ. Mật Giáo có bốn Quy Y là Quy y Kim Cương Thượng Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phạn Ngữ Nam Ma (Namo) là quy y. Tứ Quy Y Chú ấy là:

Nam ma cổ lỗ bối. Nam ma bất đả gia. Nam ma đạt ma gia. Nam ma tăng già gia”

NAMO  GURUPA

NAMO  BUDDHAYA

NAMO  DHARMAYA

NAMO  SAṂGHAYA

(Theo người dịch thì Tứ Quy Y Chú là:

NAMO  GURUBHYAḤ

NAMO  BUDDHĀYA

NAMO  DHARMĀYA

NAMO  SAṂGHĀYA)

Giáo Lý của Mật Tông rất coi trọng Kim Cương Thượng Sư tức là coi trọng sự truyền thừa Pháp của Tôn Sư từ Đa Kiệt Khang Như Lai đến Thượng Sư căn bản của sự truyền Pháp, là căn bản trong căn bản

Căn bản của Quy Y ở ngay trên một chữ Tín (Śraddhā). Tín (niềm tin) là khởi thủy của tất cả, cũng như là: “Mẹ Công Đức của nguồn Đạo, tăng trưởng tất cả Thiện Pháp, trừ diệt tất cả nghi ngờ, hiện bày khai phát Đạo vô thượng”. Có tin tưởng (tín) mới có ưa thích. Thể của Tâm tin tưởng ắt có tướng vui vẻ, rất vui thích quy y Liên Sinh Hoạt Phật.

Pháp Môn của Tịnh Độ Tông là quy y tin tưởng niệm

Pháp Môn của Thiên Đài Tông là quy y một niệm

Pháp Môn của Mật Tông Chân Ngôn là quy y chữ A

Có tin tưởng (tín) mới có quy y. Có rõ quy y mới có hành, là y theo Pháp của Mật Tông mà thực hành vậy. Như đây mới có sự quy hướng chân chính.

Quy y là khởi đầu của tin, hiểu, hành, chứng. Trước tiên tin thích Pháp ấy, tiếp theo hiểu rõ Pháp ấy, y theo Pháp ấy mà thật tế tu hành, cuối cùng là được chứng Quả ấy. Bởi thế căn bản của Quy Y là niềm tin (tín).

_Phương pháp quy y quán tưởng là:

Tước tiên quán tưởng hình tượng của Thượng Sư: Huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu (Thiên Tâm) của Ngài tuôn ra ánh sáng màu trắng bắn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Hành Giả. Cổ họng của Ngài tuôn ra ánh sáng màu hồng bắn vào cổ họng của Hành Giả. Trái tim của Ngài tuôn ra ánh sáng màu xanh lam bắn vào trái tim của Hành Giả.

Hành Giả cung kính niệm Tứ Quy Y Chú: “Nam ma cổ lỗ bối. Nam ma bất đả gia. Nam ma đạt ma gia. Nam ma tăng già gia” ba lần. Ngay lập tức, quán tưởng Thượng Sư hiện ra trong hư không, Phật hiện ra trong hư không, Pháp Bản (gốc rễ của Pháp) tỏa ánh sáng hiện ra trong hư không, Tăng Bảo hiện ra trong hư không, trợ nhau dung hợp, hóa làm ánh sáng lớn có năm màu. Ánh sáng lớn có năm màu này rưới vào đỉnh khiếu (huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu) chảy rót đầy thân thể. Lại quán tưởng tự hiểu biết tất cả nghiệp chướng, nghiệp ác, nghiệp bất tịnh, nghiệp tội… toàn bộ hóa làm luồng khí màu đen từ lỗ chân lông bị đẩy ra bên ngoài. Khắp thân thể của mình được ánh sáng xuyên suốt qua, thân tâm nhẹ nhàng an ổn, tràn đầy Phước Tuệ.

Như điều này, tức là nội minh của Pháp Quy Y Quán Tưởng chân thật.

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: