Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/01/2014

AN ĐỊA THIÊN CHÂN NGÔN

AN ĐỊA THIÊN CHÂN NGÔN (.PDF)


image002

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Liên Sinh Hoạt Phật (Phật sống Liên Sinh) thường thường dạy bảo Đại Gia niệm một Chú Ngữ ấy. Chú Ngữ ấy chẳng phải là Đại Chú, chẳng phải là Bí Mật Chú, chẳng phải là Phóng Đại Quang Minh Chú, chẳng phải là Vô Đẳng Đẳng Chú, chẳng phải là Vô Thượng Chú, mà là Tiểu Chú Ngữ phổ thông, ngay trên bất kỳ Kinh Điển nào đều có thể nhìn thấy rất bình thường. Bình thường đến độ khiến cho nhiều người xem thường điều ấy. Điều ấy chính là “An Thổ Địa Chân Ngôn”

Chú này như bên dưới: “Nam ma tam mãn đa mẫu đà nam. Ông, độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, thoa cáp”

NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHANĀ_ OṂ  DHURU  DHURU  DHIVI  SVĀHĀ

(Theo người dịch thì câu Chú này là: NAMAḤ  SAMANTA  BUDDHĀNĀṂ_ OṂ  DHURU  DHURU  DEVĪ  SVĀHĀ)

Liên Sinh Hoạt Phật trung thực mách bảo cho Đại Gia chính là Chú Ngữ ấy, thuận theo có thể dùng cải biến vận mạng, cái ấy chẳng phải là An Thổ Địa Chân Ngôn ư? Chẳng sai lầm, chỉ là cái ấy có đủ lực lượng lớn để cải biến vận mạng, chân chính chẳng phải đột nhiên nhìn thấy

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn thời da dẻ bị bệnh tật đã lâu rất khó chữa trị, đều được khỏi

Có người, khuôn mặt có My Khí một đời nghèo khó, do lâu dài trì An Thổ Địa Chân Ngôn được ánh sáng Phước chiếu mệnh, nên mạng vận sửa đổi hoàn toàn, chuyển nghèo thành giàu có.

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn trọn mười năm chẳng mang thai, lại có con

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn mà một đời mạnh khỏe không có bệnh.

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn được nhân duyên tốt, trên sắc mặt (hoặc gò má) của người ấy hiện ánh sáng màu hồng.

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn, mọi việc xưa nay chẳng thuận lợi, cuối cùng mỗi mỗi loại đều thuận lợi, không có một việc nào chẳng như ý.

Có người trì An Thổ Địa Chân Ngôn, trong sự khen thưởng lớn, quay trở lại mách bảo cho Đại Gia một bí mật ấy. Bí Mật ấy xưa nay chẳng thể nói, chỉ cần nhẫn chịu chẳng trụ, chẳng đắc được, chẳng nói… anh chị chỉ cốt yếu thường trì An Thổ Địa Chân Ngôn, đầy đủ “Lạp Tư Duy Gia Tư” gắng sức thì anh chị gặp được sự đặc biệt như ý.

Trì lâu dài Chú Ngữ ấy, căn bản không có người đề xướng, chỉ có Liên Sinh Hoạt Phật đề xướng. Liên Sinh Hoạt Phật lãnh ngộ đầy đủ một nguyên lý: học Phật đương nhiên có thể dùng cải biến mạng vận. Học Tiên cũng có thể dùng cải biến mạng vận. Chỉ cần trực tiếp niệm An Thổ Địa Chân Ngôn thì sự cải biến mạng vận ấy liền thay đổi trực tiếp.

Điều thiết yếu cải biến mạng vận của chính mình là nắm giữ then chốt của Tạo Hóa, đích xác dùng một loại Pháp Thuật nào, đều cần thiết phải hợp với Khế Cơ, khế hợp với Cơ Duyên. Còn chỉ cốt yếu niệm An Thổ Địa Chân Ngôn thì hơn hẳn ngàn lần, hơn hẳn vạn lần, hơn hẳn ức lần. Một lòng phụng trì thì ánh sáng Phước của Địa Thần chiếu mạng, ắt có thể cải vận. Điều ấy là chân thật vậy.

 17/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: