Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/01/2014

A DI ĐÀ TÂM CHÚ

A DI ĐÀ TÂM CHÚ (.PDF)


image002

Việt dịch: HUYỀN THANH

_A Di Đà Phật (Amitābha-buddha) trong Mật Giáo:

Nguyên là một trong năm Trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-buddha) sinh Tây Phương Diệu Quán Sát Tam Muội. Trong Thai Tạng Giới (Garbha-dhātu) có vị trí ở phương Tây của Trung Đài Bát Diệp Viện, trong Kim Cương Giới (Vajra-dhātu) có vị trí ở phương Tây của năm Giải Thoát Luân, là Trí Phương Tiện của Như Lai.

_Ngay trong “Quán Vô Lượng Thọ Kinh” nói: “Thân của Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus-buddha) có màu vàng ròng như trăm ngàn vạn ức Dạ Ma Thiên (Yama-deva) Diêm Phù Đàn (Jambu-dvīpa). Thân Phật cao như sáu mươi vạn ức na do tha do tuần, Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông mày trắng) ở Tam Tinh (my gian) uyển chuyển xoay theo bên phải lớn như năm ngọn núi Tu Di (Sumeru), mắt Phật rộng như bốn biển lớn màu xanh trắng rõ ràng, lỗ chân lông trên toàn thân đều hiện bày ánh sáng”

_Tại Thế Giới Sa Bà (Sāha-dhātu), sự cứu độ của chư Phật, nên dùng A Di Đà Phật là bậc nhất. Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà có thể phân chia là: Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang, Diễm Vương Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Trí Tuệ Quang, Bất Đoạn Quang, Nan Tư Quang, Vô Xứng Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang

Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) ở phương Tây có cảnh giới của ba Phẩm, chín sinh. Hành Giả chỉ cần một lòng chẳng loạn (nhất tâm bất loạn), tin tưởng bền chắc vào Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà ắt được thành tựu sinh về Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây.

_A Di Đà Phật độ sinh vô lượng:

Hành Giả Mật Tông ngay lúc tu Mật Pháp thời quán tưởng thân của mình là Phật A Di Đà hiện tại chỉ có một trong Thế Giới này, phương bên trên là Phật A Di Đà quá khứ, phương bên dưới là Phật A Di Đà vị lai. Đức Phật A Di Đà ở phương trên hóa làm điểm ánh sáng hạ xuống bên dưới, Đức Phật A Di Đà ở phương bên dưới hóa làm điểm ánh sáng bay lên bên trên. Lúc đó quá khứ, hiện tại vị lại làm thành một khối (đả thành nhất phiến), hóa làm Thế Giới Cực Lạc. Điều này rất bí mật là “dọc cùng một thời của ba đời, ngang trùm một Thể của mười phương”

Trì Mật Chú là: “Ông, a di đa oa ta”

OṂ  AMITĀBĀ

(Theo người dịch thì câu chú trên là OṂ  AMITĀBHA  HRĪḤ)

Tay Ấn là Pháp Giới Định Ấn

_Một cá nhân hay ngầm tu “A Di Đà Phật Bản Tôn Pháp”, tâm tin tưởng chẳng nghi ngờ, một lòng chẳng loạn, khi lâm chung thời niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, đóng kín lỗ chân lông trên toàn thân, nhưng Phạn Đỉnh Huyệt (Huyệt ngay giữa đỉnh đầu) chẳng đóng, niệm một tiếng chữ Hồng (HŪṂ) thì Nguyên Thần xung lên mở Đỉnh Môn (cửa trên đỉnh đầu), ba vị Thánh ở phương Tây (A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) hiện ra trước mặt, liền hóa sinh trong hoa sen

A Di Đà Phật cùng với Liên Hoa Đồng Tử (Padma-kumāra) có liên quan với nhau

Ba vị Thánh ở phương Tây cùng với Liên Hoa Đồng Tử không có hai, không có khác

Đây trong việc ấy có bí mật của bí mật lớn

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: