Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/01/2014

Long Vương Tâm Chú

Long Vương Tâm Chú (.PDF)

image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Kinh Phật ghi chép có vô số Long Vương chuyên cai quản sự kéo mây tuôn mưa. Trong chúng Long Vương thì Rồng Bà Kiệt La (Sāgara) được nêu lên nhiều nhất là do con gái của ông tức vị Long Nữ sau này được thành Phật

Kinh Pháp Hoa, phẩm Tựa nói rằng: “Có tám vị Long Vương là Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương”

Long Vương nguyên cư ngụ tại cung Rồng là cung điện của Long Vương ở đáy biển lớn, là nơi do Thần Lực của Long Vương biến hóa ra.

Tại thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) thì Long Vương (Nāga-rāja:vua Rồng) trong biển từng đến núi Linh Lộ nghe Đức Phật nói Pháp, Tâm tin tưởng vui vẻ. Lúc đó, muốn thỉnh Đức Phật đến cung Rồng trong biển lớn để cúng dường. Khi được Đức Phật nhận lời thì Long Vương liền quay về biển lớn, hóa làm cung điện lớn có vô lượng châu báu, mọi loại trang nghiêm, thậm chí từ bờ biển đến đáy biển, tạo làm thềm bậc báu bằng vàng, bạc, lưu ly (tam đạo bảo giai) như thềm bậc báu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Trời Đao Lợi (Trāyastriṃśa) đi xuống cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa). Cuối cùng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với các Tỳ Kheo Bồ Tát cùng đi theo bậc thềm báu vào cung Rồng, tiếp nhận sự cúng dường với nói Pháp.

Sau này, sau một ngàn năm trăm năm,  Ác Ma Ba Tuần với chúng Ngọai Đạo tranh nhau phá chùa tháp, giết hại Tỳ Kheo… nên tất cả Kinh Tạng đều được chuyển dời đến nước Cưu Thi Na Kiệt, và A Na Bà Đạt Đa Long Vương đều cầm giữ đưa vào biển, lúc đó Kinh Tạng hoàn toàn ở tại cung Rồng.

Ngày xưa có vị Đại Long Bồ Tát tiếp dẫn Long Thọ Bồi Tát vào cung Rồng, ở trong cung Rồng mở cái hộp hoa bảy báu, đem các Kinh Diển thâm áo của Phương Đẳng, vô lượng Diệu Pháp trao cho. Long Thọ nhận đọc trong 90 ngày  thì thông giải rất nhiều, điều được đọc ấy nhiều gấp mười lần cõi Diêm Phù Đề.

Liên Sinh Thánh Tôn (Padma-saṃbhava) từng đến cung Rồng, xem xét Danh Tướng Kinh. Nhân đây chúng tám Bộ của hàng Long Thần đều hộ trì Tông Pháp Chân Thật. Tông Phái Chân Thật có “chư Thiên hộ trì” lại có “Rồng hộ trì” nổi bật nhất là Nan Đà Long Vương (Nanda-nāga-rāja), vị Long Vương này là bậc Thượng Thủ trong tám vị Đại Long Vương. Hình tượng của Ngài là đầu đội mão có bảy đầu Rồng, tay phải cầm cây đao, tay trái nắm sợi dây. Nan Đà Long Vương với Liên Sinh Thánh Tôn rất khế hợp

Long Vương tiếng Phạn là Na Già (Nāga) là một điều chẳng thể nghĩ bàn do Đức Phật đã nói. Long Vương có sức Thần Thông lớn 

_Long Vương Chú mà Liên Sinh Thánh Tôn đã niệm, có hai loại

 “Ông, na già, na già, mật”

OṂ_ NĀGA  NĀGA  ME

“Na ma tam mãn đa mẫu đắc nam. Ngõa nhật lạp, mật”

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA  ME

15/01/2014

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: