Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/01/2014

ĐA BẢO PHẬT TÂM CHÚ

ĐA BẢO PHẬT TÂM CHÚ (.PDF)

Đa Bảo Phật Tâm Chú

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đa Bảo Phật (Prabhūtaratna-buddha, hay Bahu-ratna-buddha) là Đức Phật ở trong cái tháp từ dưới đất phun vọt lên, nhằm chứng minh rõ Nghĩa Đế chân thật mà Đức Phật Thích Ca (Śākya-muṇi-buddha) đã nói trong Kinh Pháp Hoa (Saddharma-puṇḍarika-sūtra). Lại có tên gọi là Đại Bảo Phật (Mahā-ratna-buddha), Bảo Thắng Phật (Ratna-dharāya-buddha)

_ Kinh Pháp Hoa, quyển 4, phẩm thấy Tháp báu ghi chép là: “Đức Phật này là Giáo Chủ của Thế Giới Bảo Tịnh ở phương Đông. Khi Đức Thích Tôn nói Kinh Pháp Hoa thời có cái tháp bảy báu từ trong lòng đất phun vọt lên, đứng cao tít ở trong hư không, bên trong Tháp có Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa Sư Tử”

_ Trong Kinh Pháp Hoa có miêu tả mọi loại trang nghiêm thù thắng của cái tháp Đa Bảo này: “Bấy giờ, trước mặt Đức Phật có cái tháp bảy báu, cao 500 do tuần, dài rộng 250 do tuần, từ dưới đất phun vọt lên trụ tại không trong, có mọi loại vật báu trang nghiêm: năm ngàn lan can, ngàn vạn khám thất, vô số phướng phan dùng để trang nghiêm, bên trên ấy rũ treo vạn ức chuỗi Anh Lạc báu, chuông báu. Bốn mặt đều tuôn ra mùi thơm của Đa Ma La Bạt Đàn đầy tràn khắp Thế Giới. Các phan, lọng ấy do bảy báu quý giá là vàng, bạc, Lưu Ly, Xà Cừ, Mã Não, Trân Châu, Mân Côi (một loại ngọc đẹp) hợp thành, cao đến cung điện của Tứ Thiên Vương

_ Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni thì: “Đức Phật bảo A Nan: Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn cầu sống lâu, tăng trưởng Phước Đức, mau hay đầy đủ Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā: Bố Thí Ba La Mật). Mỗi buổi sáng sớm với tất cả Thời không có chướng ngại, lấy một đồ vật sạch sẽ chứa đầy nước sạch, để chút cơm, thức ăn vụn khô với các thứ bánh…Dùng bàn tay phải để trên vật khí, tụng Đà La Ni lúc trước đủ bảy lần, sau đó xưng danh hiệu của bốn Đức Như Lai

Nam ma ba hổ, lạp đát nạp gia, đáp tháp cát đạt gia” (Đây là Đa Bảo Như Lai)

Namo  bako-ratnaya  tathāgatāya

Do xưng danh hiệu Đa Bảo Như Lai gia trì, cho nên hay phá nghiệp ác gian tham keo kiệt của tất cả Quỷ, liền được viên mãn Phước Đức”

_ Trong Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi đề cập là: “Các hàng Phật Tử! Nếu nghe danh hiệu Đa Bảo Như Lai, hay khiến cho các ngươi đầy đủ tài bảo, xứng ý đã mong cầu, thọ dụng không tận”

_ Đa Bảo Như Lai là Bản Tôn Tài Bảo Tăng Ích của Phật giáo, thường niệm Phật Hiệu Đa Bảo Như Lai thì Đa Bảo Như Lai ắt thường ban cho tiền của, châu báu, giàu có dư thừa

An trí cái tháp của Đa Bảo Như Lai thì xưng là Đa Bảo Phật Tháp. Trong tháp là do vô số kỳ trân dị bảo, châu báu, Mã Não nghiêm sức tạo thành. Trong Tự Viện Phật Giáo ở Trung Quốc, từ xưa đã có thiết lập nhiều cái Tháp Đa Bảo Phật 

*) Ghi chú:

Theo người dịch thì câu Namo  bako-ratnaya  tathāgatāya phải ghi là:

Namo  bahu-ratnaya  tathāgatāya

(Quy mệnh Đa Bảo Như Lai)

 Ngoài ra trong Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, được ghi nhận trong Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh_Tập 21 (Mật Tạng Bộ 4)_ No. 1313 ghi nhận câu Quy Mệnh Đa Bảo Như Lai là:

Namo  bhagavate  Prajñā-bhūta-ratna  tathāgatāya

(Quy mệnh Thế Tôn Trí Tuệ Chân Bảo Như Lai)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: