Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/01/2014

Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm Thần Chú

 LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM THẦN CHÚ (.PDF)

Biên soạn: Huyền Thanh

Quan-Am-Nam-Hai

Lưỡng Long Nam Hải Bạch Y Quán Âm

Nam-Hai-Bach-Y-Quan-Am

Lưỡng Long Nam Hải Bạch Y Quán Âm Thần Chú

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Nam Hải Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện xin Bồ Tát

Rũ lòng Từ Bi

Ban rải Thần Lực

Giúp các Long Thần

Địa Long, Hải Long

Chúng Rồng lớn nhỏ

Thiên chúng, Địa loại

Tăng nhiều Pháp Lạc

Hộ trì đất Việt

Đại Việt Long Quân

Thân Rồng an ổn

Tăng trưởng Chính Khí

Thành tựu Bản Nguyện

Hộ giúp vạn dân

An cư lạc nghiệp

Xa lìa ách nạn

Dứt trừ khổ đau

Sung túc giàu có

Quyết định thành tựu

Namo  ratna-trayāya

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya  mahā-satvāya  mahā-kāruṇikāya

Oṃ_ Tathāgata-viṣaya saṃbhave padma-mālini svāhā

Oṃ_ Vajra-dharma  hrīḥ

Oṃ_ sarva  mahā-balāya-nāga-rājāya, sarva nāgendrāya, sarva nāgādhipatāya, sarva nāga-senāya, sarva  nāga-devatā-rājāya, sarva  nāga-gaṇāya, sarva  nāga-devatā-dharma-pālaya, rakṣa  rakṣa  māṃ  svāhā

 10/01/2014

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: