Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/06/2013

PHỔ HIỀN BỒ TÁT

PHỔ HIỀN BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: Huyền Thanh

PHỔ HIỀN BỒ TÁT
Biên soạn: HUYỀN THANH

Phổ Hiền Bồ Tát,tên Phạn là: Samanta-bhadra, hay Viśva-bhadra, dịch âm là
Tam Mạn Đa Bạt Đà La, Tam Mạn Đà Xá Hoành Đà, Bật Thâu Hoành Đà
(Viśva-bhadra)….dịch nghĩa là Tác Biến Cát (làm khắp mọi việc tốt lành), làm đầy đủ
vô lượng Hạnh Nguyện, bày khắp Bồ Tát của tất cả cõi Phật hiện tại cho nên Phật
Giáo Đồ thường tôn xưng là Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát để làm rõ Đức đặc biệt ấy.
Tên Phổ Hiền Bồ Tát bắt đầu xuất hiện trong Kinh Tam Mạn Đà Bạt Đà La Bồ
Tát, sau thấy rộng rãi ở các Kinh rồi thành Tín Ngưỡng phổ biến.
_ Đại Nhật Kinh Sớ, quyển thứ nhất nói: “Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ (Samanta,
hay Viśva) nghĩa là khắp tất cả nơi chốn, Hiền (Bhadra) nghĩa là rất Diệu Thiện”
nhằm nói Phổ Hiền Bồ Tát y theo Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) để khởi Nguyện Hạnh với
Thân Khẩu Ý thảy đều bình đẳng, khắp tất cả nơi chốn thuần một Diệu Thiện, đầy đủ
mọi Đức cho nên gọi là Phổ Hiền.

_ Kinh Pháp Hoa (Saddharma-puṇḍarika-sūtra) ghi nhận Phổ Hiền là vị Bồ Tát
ở cõi nước Tịnh Diệu của Đức Phật Bảo Uy Đức Thượng Vương Như Lai phía Đông
cõi Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) nghe Thế Giới này nói Kinh Pháp Hoa liền thống lãnh
năm trăm vị Đại Bồ Tát đến nghe Pháp và phát Tâm hộ trì Chính Pháp của Đức Phật
Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi)
Phẩm Phổ Hiền Khuyến Phát ghi nhận Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên lưng con voi
trắng sáu ngà, thủ hộ cho người trì Kinh Pháp (Xem tiếp…)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: