Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/06/2013

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH (.PDF)

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH

Biên soạn: HUYỀN THANH

Bạch Tản Cái Phật Đỉnh có tên Phạn Sitàtapatra-uṣṇīṣa (dịch âm là Tất đát
bát đát la Ô Sắt Nị Sa) hay Uṣṇīṣa-sitàtapatra (dịch âm là Ô Sắt Nị Sa Tát đát đa bát
đát la). Dịch nghĩa là Bạch Tản Phật Đỉnh, Tản Cái Phật Đỉnh, Tản Phật Đỉnh, Bạch
Tản Cái Phật Đỉnh.
Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng màu trắng của Phật Đỉnh, biểu thị cho Đức
Tính Đại Bi trắng tinh của Phật
Nhất Tự Đỉnh Luân Vương Kinh có ghi: “Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca hiện
thân thành Phật Đỉnh Vương (Uṣṇīṣa-rājan) đứng dưới cái lọng trắng, thân hình giống
như một cái lọng trắng che trùm cả 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới này”
Do Đức Tính Từ Bi tươi trắng của Phật mà Bạch Tản Cái Phật Đỉnh còn biểu thị
cho sự Dùng Tĩnh Đức của Phật che trùm tất cả Tam Giới )
Trong Mật Giáo, Phật Đỉnh Tôn (Uṣṇīṣa-śpaskatā) là các Tôn Hình biểu hiện
cho sự tối thắng của Phật Trí (Buddha-jñāna) thông qua hình thái Chuyển Luân
Vương (Cakravarttin) thống lãnh 4 Châu thiên hạ do Đức Thích Ca Như Lai nhập vào
Chuyển Luân Vương Tam Ma Địa (Cakravartti-rāja-samādhi) mà thị hiện. Các Tôn
này được bố trí ở bên trái và bên phải của Viện Thích Ca trong Thai Tạng Giới Mạn
Đà La (Garbha-dhātu-maṇḍala). Phía trái có 5 Tôn gọi là Ngũ Phật Đỉnh biểu thị cho 5
Trí của Đức Thích Ca Như Lai, hay 5 Tôn này biểu thị cho Công Đức của Như Lai Vô
Kiến Đỉnh Tướng (Tướng nhục kế của Như Lai không thể thấy biết được)
Trong Viện này, Bạch Tản Cái Phật Đỉnh biểu thị cho mọi tướng của Như Lai,
dùng cái lọng Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh làm Bản Thệ, có tướng mạo Bồ
Tát rất vui vẻ đoan nghiêm. Thân hình màu vàng. Tay trái cầm hoa sen, trên sen có cái
lọng màu trắng. Tay phải hơi gập cánh tay co đều 5 ngón ngang vai, ngón cái vịn đầu
ngón trỏ. Ngồi Kiết Già trên tòa sen màu đỏ.
Về ý nghĩa của màu sắc thì:
.) Màu trắng tượng trưng cho Tâm tinh sạch, thường dùng để tu Pháp Tịch Tai
(Śāntika_ Tức Tai)
.) Màu vàng tượng trưng cho Phước Đức, thường dùng để tu Pháp Tăng Ích
(Puṣṭika )
.) Màu đỏ tượng trưng cho Uy Đức, thường dùng để tu Pháp Hàng Phục hay
Giáng Phục (Abhicāruka)
Tam Muội Gia Hình của Bạch Tản Cái Phật Đỉnh là cái lọng trắng đặt trên hoa
sen, biểu thị cho Bản Nguyện Dùng tàn lọng Từ Bi trắng tươi để che chở cho chúng
sinh
Mật Hiệu của Ngài là Dị Tướng Kim Cương
Chủng Tử của Ngài là LAṂ (􁜦) có ý nghĩa là Ánh sáng Trí Tuệ che trùm
Pháp Giới chúng sinh đồng thời chữ LAṂ cũng biểu thị cho chân nghĩa Vô Tướng
chẳng thể đắc hoặc Tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc
Tướng Ấn là Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn: Chưởng trái hơi mở các ngón tay rồi
úp chưởng xuống. Tay phải nắm thành quyền, dựng đứng ngón trỏ chỉ vào tâm lòng
bàn tay trái thành hình cái lọng
Trong Ấn này thì 5 ngón tay trái biểu thị cho 5 Đại của chúng sinh, còn ngón trỏ
của tay phải biểu thị cho Phật Giới. Ấn này còn có ý nghĩa là Sinh ra cái lọng Bất Nhị
của Phật để che chở giúp đỡ cho chúng sinh.
Chân Ngôn là:
􁚼􁜃 􁝌􁛸􂴼 􁜬􁳉􃪤􃖁 􁜦􃖁 􁝎􁚍􁚌􁛈􁦤 􃂞􃬉􁝀􃖁 􃛿􁝙
NAMAḤ SAMANTA BUDDHĀNĀṂ _ LAṂ _ SITĀTAPATRA UṢṆĪṢA _
SVĀHĀ
hoặc đọc tắt là:
􁚼􁜃 􁝌􁛸􂴼 􁜬􁳉􃪤􃖁 􁜦
NAMAH SAMANTA BUDDHĀNĀṂ _ LAṂ
_ Trong Đạo Trường Kinh lại ghi thêm Đại Ấn Căn Bản của Bạch Tản Cái Phật
Đỉnh , dùng gia trì Pháp Lực cho Đạo Trường là: “Chắp 2 tay lại giữa trống không
(Không Tâm Hợp Chưởng) co 2 ngón vô danh vào lòng bàn tay, đặt mặt 2 ngón cái
trên móng 2 ngón vô danh, co tròn 2 ngón trỏ giống như hình cái lọng”.
Đặt Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn 7 lần xong bung Ấn trên đỉnh đầu. Chân
Ngôn là:
Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam, a bát la để hạ đa xã sa nẵng nẫm. Án.
Đát tha nghiệt đổ sắt ni sa, a nẵng phộc lộ cát đề mẫu lật đà, bạc ngật-la phộc la
đề. Án ma ma, hồng, nễ
􁚼􁜃 􁝌􁛸􂴼 􁜬􁳉􃪤􃖁 􁜾􃖁􃅥􁧠􁚎􃇻􃂹 􃗣􁝌􁚽􃪤􃐷􃫘
􃂹􁚙􁗰􁚔􂼻􁝁􁚽􃃆􁜤􁗚􁚒 􃪧􃝄 􁘔􁣰 􃃆􃬬􃖁􃫘 􁛸􁛸 􃜪 􃍅
NAMAH SAMANTA BUDDHĀNĀṂ APRATIHATA ŚASANĀNAṂ (Kính
lễ khắp cả chư Phật và các Bậc nói Pháp không chướng ngại)
OṂ_ TATHĀGATOṢṆĪṢA (Quy mệnh Như Lai Đỉnh) ANĀVALOKITE
MUDRA (Tuân theo Ấn Quán Chiếu) CAKRA VARTTI (Xoay chuyển bánh xe Pháp)
OṂ (Nhiếp triệu) MAMA (Tôi) HŪṂ (Thành tựu) NI (Danh Tướng tốt đẹp)
_ Đại Phật Đỉnh Pháp có ghi thêm Tội Chướng Trừ Ấn là: “10 ngón tay buộc
chặt nhau trong lòng bàn tay (Kim Cương Nội Phộc Quyền Ấn) co 2 ngón giữa như
đỉnh kế”. Tụng Chân Ngôn là:
􁚌􁠼􁚙 􃫘 􃂚􁚼􁜢 􃂚􁚼􁜢 􁜪􁜴􁚤􁜪􁜴􁚤 􁜨􁳠􁜨􁳠 􁜨􁳠􁚾􁜨􁳠􁚾
􁜯􁜐􁜨􁥄􁛉􁚂 􁛔􃪪 􃭽􃂔 􁛔􃪪 􁵙􁝙
TADYATHĀ : OṂ _ ANALE ANALE _ VIŚADA VIŚADA _ BANDHA
BANDHA _ BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRAPĀṆI PHAṬ _ HŪṂ
BHRŪṂ PHAṬ _ SVĀHĀ
Quán chữ của Chân Ngôn này sinh ra từ miệng tràn khắp 10 phương Pháp Giới
đều thành Thân Phật, mỗi một thân Phật phóng ra vô lượng ánh sáng gia trì Người
Niệm Tụng. Bấy giờ thân tâm của Hành Giả an vui, đột nhiên được Pháp Minh Đạo
(Đường lối sáng tỏ của Pháp) chẳng chuyển nhục thân, hiện chứng Bồ Đề Vô Thượng.
_ Theo Truyền Thống của Mật Giáo Tây Tạng thì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh được
thờ phụng dưới hình thức Bạch Tản Cái Phật Mẫu.
Đức Dalai Lama đời thứ 7 (1708 _ 1757) ghi nhận Tôn Tượng có 3 mặt 6 tay.
Mỗi một mặt đều có 3 mắt. Mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu xanh dương,
mặt bên trái màu đỏ. Ba tay bên phải lần lượt cầm cái lọng, mũi tên, móc câu. Ba tay
bên trái lần lượt là: Kết Ấn Phẫn Nộ, cầm cây cung, cầm cây kiếm. Tóc kết thành một
búi ngay trên đỉnh đầu, thân đeo mọi loại trang sức quý báu, mặc quần áo lụa mềm
mại, ngồi Kiết Già ở chính giữa vòng hào quang trong suốt sáng rực.
.) Tay cầm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh
.) Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp bắn các chướng ác của chúng sinh khiến
cho họ tìm được bạn tốt lành
.) Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thần Long Vương thường
ủng hộ
.) Tay kết Ấn phẫn nộ: biểu thị cho nghĩa giáng phục tất cả Ma Oán
.) Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự nghiệp
.) Tay cầm cây kiếm: biểu thị cho Trí Tuệ cắt đứt tất cả phiền não
_Truyền Thống khác ghi nhận Tôn Tượng Bạch Tản Cái Phật Mẫu có 3 mặt, mỗi
mặt có 3 mắt, tóc kết thành một búi trên đỉnh đầu, có các vật báu trang sức. Thân
khoác áo lụa mỏng, mặc quần lụa thêu hoa văn, có 8 tay. Bốn tay bên phải theo thứ tự
cầm cái lọng, chày Tam Cổ Kim Cương, mũi tên, móc câu. Bốn tay bên trái theo thứ tự
cầm cái bình báu, bánh xe 8 căm, cây cung, sợi dây
.) Tay cầm cái lọng: biểu thị cho Tâm Từ Bi trắng sạch che giúp chúng sinh
.) Tay cầm chày Tam Cổ Kim Cương: biểu thị cho sự giáng phục tất cả Nội Ma,
Ngoại Ma, Tâm Ma
.) Tay cầm mũi tên: biểu thị cho Pháp bắn các chướng ác của chúng sinh khiến
cho họ tìm được bạn tốt lành
.) Tay cầm móc câu: biểu thị cho nghĩa hô triệu Thiện Thần Long Vương thường
ủng hộ
.) Tay cầm cái bình báu: biểu thị cho sự rưới Cam Lộ tràn khắp, ban Phước cho
chúng sinh
.) Tay cầm bánh xe tám căm: biểu thị cho nghĩa phát Tâm Bồ Đề, được Bất
Thoái Chuyển và trừ dứt nghiệp luân hồi
.) Tay cầm cây cung: biểu thị cho nghĩa giúp cho chúng sinh thành tựu sự nghiệp
.) Tay cầm sợi dây: biểu thị cho sự trừ khử sự sợ hãi khiến cho được an ổn

(Xem tiếp)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: