Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/06/2013

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 Biên soạn: Huyền Thanh

Thích Ca Mâu Ni, tên Phạn là Śākya-muṇi dịch âm là Thích Ca Văn Ni, XảCa
DạMâu Ni, Thích Ca Mâu Nẵng, Thích Ca Văn…. lược xưng là Thích Ca, Mâu Ni,
Văn Ni. Dịch ý là Năng Nhân, Năng Nhẫn, Năng Tịch, Tịch Mặc, Năng Mãn. Hoặc
xưng là Thích Ca Tịch Tĩnh. Lại xưng là Thích Ca Mâu Ni ThếTôn.
Thích Ca Mâu Ni(Śākya-muṇi) lại được dịch là Năng Nhân Tịch Mặctrong
đó Năng Nhân(Śākya) là dòng họThích Ca và Tịch Mặc(Muṇi) là bậc Đại Thánh.
Nhưvậy Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là Bậc Đại Thánh của dòng họThích Ca.
Theo ý nghĩa khác thì Năng biểu thịcho Đại Hùng Lực, Nhân biểu thịcho Đại
TừBi, do Năng Nhân cho nên chẳng trụ ởNiết Bàn. Tịch Mặc biểu thịcho Đại Trí
Giác, do Tịch Mặc cho nên chẳng trụ ởsinh tử. Nhưvậy Hồng danh Thích Ca Mâu
Nibiểu thịcho Bi Trí kèm vận, Chân Tục song dung, Phước Trí viên mãn của Đấng
Toàn Giác.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni(Śākya-muṇi-buddha) là Đức Phật thứtưtrong đời
Hiền Kiếp (Bhadra-kalpa) tại ThếGiới Ta Bà (Sāha-loka-dhātu) và là Đấng mởbày
con đường Chính Pháp Giải Thoát hóa độ (Xem tiếp)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: