Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/05/2013

BÁT NHÃ BỒ TÁT

BÁT NHÃ BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: Huyền Thanh

bat nha

Biên soạn: HUYỀN THANH

Bát Nhã Bồ Tát, tên Phạn là Prajñā-pāramitā, xưng đầy đủ là Bát Nhã Ba La Mật
Đa Bồ Tát, dịch ý là Trí Tuệ vượt qua bờ bên kia.
Bát Nhã Bồ Tát là vị Bồ Tát rất đặc biệt của Mật Giáo. Đấy là đem Trí Tuệ
(Prajña) tinh thông vạn sự của Đức Phật, nhân cách hóa mà thành.
Bát Nhã Bồ Tát lại xưng là Bát Nhã Phật Mẫu, đại biểu cho Chính Pháp Luân
Thân (Saddharma-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata).
_Trong viện Trì Minh thuộc Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này là quyến
thuộc của Thiên Thủ Quán Âm, có thân màu thịt, đầu đội mão báu, thân khoác giáp
trụ, có ba mắt 6 cánh tay. Bên trái: Tay thứ nhất co khuỷu tay cầm Phạn Khiếp để
ngang ngực, tay thứ hai ngửa lòng bàn tay để dưới rốn; tay thứ ba ngửa lòng bàn tay co
ngón vô danh, ngón cái đè trên đầu ngón vô danh và duỗi 3 ngón còn lại. Bên phải: tay
thứ nhất tác ấn cầm hoa sen, tay thứ hai duỗi để trên đầu gối; tay thứ ba co cánh tay,
dựng lòng bàn tay, co ngón vô danh, ngón cái đè trên đầu ngón vô danh và duỗi 3 ngón
còn lại, ngồi ngay thẳng trên hoa sen đỏ.
Ba con mắt đại biểu cho Đức đặc biệt của ba Bộ: Phật Bộ, Liên Hoa Bộ, Kim
Cương Bộ. Sáu cánh tay biểu thị cho một thân có đầy đủ 6 Ba La Mật.
Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương.
Chữ chủng tử là Jña (􃫦) .
Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (rương Kinh Phạn).
Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ấn: Tay trái duỗi năm ngón bằng phẳng, ngửa đặt dưới
trái tim, đem tay phải che ở trên tay trái.
Chân Ngôn là:
_􃫘 􃮴 􁩃 􁩅􁚌 􁜪􁘬􁜊 􃛿􁝙
Oṃ_ dhīḥ śrī śrūta vijaye svāhā
_Trong Viện Hư Không Tạng của Thai Tạng Giới Man Đa La thì Tôn này là
một trong mười Ba La Mật Bồ Tát, được sinh ra từ Trí Đức trang nghiêm của Hư
Không Tạng Bồ Tát, và thành quyến thuộc của Bát Nhã Bồ Tát.
Tôn này có thân màu thịt, tay phải để cạnh eo cầm cây kiếm. Tay trái dựng lòng
bàn tay, co ngón trỏ ngón giữa và duỗi giương 3 ngón còn lại. Hơi dựng đầu gối phải,
khoác áo cà sa.
Mật Hiệu là: Đại Tuệ Kim Cương
Chữ chủng tử là: Dhī (􁚳), hoặc Pra (􃛺)
Tam Muội Gia Hình là: Cây kiếm báu
Tướng Ấn là Phạn Khiếp Ấn:
Chân Ngôn là:
􃫘􃖁􃮴 􁩃􃖁 􁩅􁚌 􃍢􁘬􁜊􃖁 􃛿􃏆
Oṃ_ dhīḥ śrī śrūta vijaye svāhā
_Trong Kinh Nhân Vương Bát Nhã thì Kim Cương Ba La Mật Đa Bồ Tát
(Vajra-pāramitā-bodhisatva) đồng Thể với Tôn này.
_Mật Giáo Tây Tạng thờ phụng Bát Nhã Bồ Tát qua các Tôn Tượng có hai tay,
bốn tay và xưng là Bát Nhã Phật Mẫu.
Tu trì Pháp Môn của Bát Nhã Ba La Mật Bồ Tát sẽ hay chứng được Trí Tuệ viên
mãn của Bát Nhã Ba La Mật mà ngộ giải Pháp của Thế Gian với Xuất Thế Gian.
Thông đạt rộng lớn 5 Minh của Bồ Tát là: Thanh Minh (Śabda-vidyā), Công Xảo
Minh (Śilpa-karma-vidyā), Y Phương Minh (Cikitsā-vidyā), Nhân Minh (Hetuvidyā),
Nội Minh (Adhyātma-vidyā).
21/05/2013

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: