Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/04/2013

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No.894A (Tr.692 _ Tr.697)

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP

Hán dịch: Đại Đường_Trung Ấn Độ Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Sưu tập Thủ An và phục hồi Phạn Chú : HUYỀN THANH

1. QUYỂN THƯỢNG

2. QUYỂN TRUNG

3. QUYỂN HẠ

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: