Posted by: MT | 16/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #9

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 9

Jetavane’nāthapiṇḍadasyārāme

trong vườn cây Kỳ Đà, trong đất của Cấp Cô Độc

Trong JetavaneAnāthapiṇḍadasyārāmevaneārāme đều kết thúc bằng -e, nó đánh dấu chức năng địa điểm và được dịch là trong. Các từ như vana-ārāma– với gốc –a đều sử dụng hậu tố -e để dịch ra là trong, tại, .

Vật cúng dường được đặt tên của hai thí chủ bằng hai cách khác nhau trong tiếng Sanskrit, bằng cách sử dụng một từ dài hoặc 2 từ dài. Jatavana, vườn cây Jeta, thì tất cả nằm trong một từ, nhưng có thể phân tích ra là vườn cây của Jetṛ. Anāthapiṇḍadasyārāma là hai từ bao gồm Anāthapiṇḍadasya ārāma chúng được viết liền nhau như một từ. Trường hợp này bởi vì -a ở cuối kết hợp với ā- đầu của āmāra, cho ra -ā-. Anāthapiṇḍada thuộc gốc phần tên của thí chủ, và hậu tố -sya là dấu chức năng chỉ sở hữu, nó được dùng cho tất cả danh từ với gốc -a để dịch ra là của.

Đọc tiếp >>

Advertisements

Categories