Đăng bởi: TPK | 10/04/2013

Kinh chú trị rắn độc

Sūtra Piṭaka

Sūtra Piṭaka

Đại Tạng Kinh _Tập 02_No.99

KINH TẠP A HÀM
Quyển thứ 9

 Hán dịch: Đời Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA
Việt dịch: HUYỀN THANH

DOWNLOAD BÀI KINH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: