Đăng bởi: TPK | 10/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #5

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 5

Bhagavān

Đức Thế Tôn

Nghĩa đen của từ Bhagavān là “sở hữu sự tôn vinh” và có thể phân tích thành 2 thành phần:

bhaga: tôn vinh.

vān: sở hữu, có được .

Cả từ này có nghĩa là “người được sự tôn vinh”  tức là người được vinh danh và kính trọng bởi những người khác.

Xem tiếp >>

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: