Đăng bởi: TPK | 09/04/2013

HỌC TIẾNG SANSKRIT QUA KINH A DI ĐÀ #4

DOWNLOAD BÀI HỌC SỐ 4

Ekasmin samaye

Vào một thuở nọ

Bài kinh Phật thuyết Kinh A Di Đà với tựa tiếng Sanskrit là Sukhāvatīvyūha, được bắt đầu bằng cụm từ Evaṃ mayā śrutam và bây giờ tiếp theo bằng cụm từ ekasmin samaye.

Ekasmin có nghĩa là “vào một”. Vào một gì? Ý nghĩa chưa thể hoàn chỉnh nếu như chúng ta chưa đọc qua từ kế tiếp samaye, “thời” hoặc “thuở”, từ này khớp với cụm từ ekasmin và có chức năng mô tả cho nó. Bản thân từ eka nghĩa là “một”. Hậu tố –smin dùng để chỉ vị trí thời gian không gian, có thể được dịch ra là: “trong”, “tại”, hoặc “vào”.

Samaye có nghĩa là “thời”, “thuở”, “dịp”. Nó có hậu tố là –e được dịch ra là “vào”, “tại”, hoặc “trong”, cũng giống như hậu tố -smin trong từ ekasmin. Cả 2 hậu tố này viết và phát âm khác nhau, nhưng chúng có cùng một chức năng, và cả 2 từ đi đôi để tạo thành nghĩa “vào một thuở”.

Đọc tiếp >>

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: