Đăng bởi: TPK | 09/04/2013

28 Thần Tướng Dược Xoa

Yakṣa

Yakṣa

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

No. 182: 

CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP

No. 183: 

DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG

No. 184: 

DANH HIỆU 28 DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: