Đăng bởi: TPK | 02/04/2013

Đảnh lễ 2.048.109 Đức Phật (Pāḷi)

Pali Chants

Pali Chants

1) DOWNLOAD

2) NGHE AUDIO

ĐẢNH LỄ 2 TRIỆU 48 NGÀN 1 TRĂM LẺ 9 ĐỨC PHẬT

Bản Pali-Anh: Sambuddhe, Traditional Pali Chants English, 2011.

Việt dịch: Tống Phước Khải

PHẦN TIẾNG VIỆT:

Con xin cúi đầu đảnh lễ 512.028 Đức Phật* 
Con xin thành kính đảnh lễ Pháp và Tăng của các Đức Phật.
Do nhờ oai lực của sự đảnh lễ này,
Tất cả những điều không may đều được diệt trừ,
Vô số sự nguy hiểm đều bị xua tan không còn dấu vết.

Con xin cúi đầu đảnh lễ 1.024.055 Đức Phật
Con xin thành kính đảnh lễ Pháp và Tăng của các Đức Phật.
Do nhờ oai lực của sự đảnh lễ này,
Tất cả những điều không may đều được diệt trừ,
Vô số sự nguy hiểm đều bị xua tan không còn dấu vết.

Con xin cúi đầu đảnh lễ 2.048.109 Đức Phật
Con xin thành kính đảnh lễ Pháp và Tăng của các Đức Phật
Do nhờ oai lực của sự đảnh lễ này,
Tất cả những điều không may đều được diệt trừ,
Vô số sự nguy hiểm đều bị xua tan không còn dấu vết.

GHI CHÚ:
Sambuddha: sam = tự bản thân; buddha = giác ngộ (Phật).
Trong khoảng thời gian 20 asaṅkheyya (asaṃkhya)100.000 kappa (kalpa) mang thân Bồ Tát để hoàn thiện Ba La Mật, Đức Phật Thích Ca đã được 512.027 Đức Phật xác thực Ngài sẽ trở thành Phật trong tương lai. Con số này cộng với Đức Phật Thích Ca sẽ bằng 512.028 Đức Phật.
1.024.055 = (512.028 x 2) -1
2.048.109 = (1.024.055 x 2) -1

(Xem tiếp)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: