Posted by: MT | 25/03/2013

TRƯỜNG THỌ BẢN TÔN

TRƯỜNG THỌ BẢN TÔN (.PDF)

Việt dịch: THANH TÂM

I. Lời tựa
II. Thiên thứ nhất: TỔNG LUẬN
– Sự trường thọ tự tại của đời người
– Bản Tôn bảo vệ sự mạnh khỏe sống lâu
III. Thiên thứ hai: TRƯỜNG THỌ DIÊN MẠNG BẢN TÔN
1- Chương thứ nhất: PHẬT BỘ
– A Di Đà Phật
– Dược Sư Như Lai
– Trường Thọ Phật
– Phật đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu
2- Chương thứ hai :BỒ TÁT BỘ
– Diên Mạng Phổ Hiền Bồ Tát
– Lục Tự Văn Thù Bồ Tát
– Diên Mạng Địa Tạng Bồ Tát
– Thiên Thủ Quán Âm
– Thập Nhất Diện Quán Âm
– Như Ý Luân Quán Âm
– Chuẩn Đề Quán Âm
– Tứ Tý Quán Âm
– Diệp Y Quán Âm
– Bạch Độ Mẫu
– Thắng Lạc Kim Cang
– Kim Cang Hội Mẫu
3- Chương thứ ba: MINH VƯƠNG BỘ
– Bất Động Minh Vương
– Mã Đầu Minh Vương
– Ô Xu Sa Ma Minh Vương
– Quân Trà Lợi Minh Vương
– Đại Uy Đức Minh Vương
– Khổng Tước Minh Vương
4- Chương thứ tư: THIÊN BỘ
– Đại Hắc Thiên
– Địa Thiên
– Ha Lợi Đế Mẫu
– Tuyết Sơn Ngũ Trường Thọ Nữ
IV. Thiên thứ ba: KINH ĐIỂN CỦA BẢN TÔN TRƯỜNG THỌ
1- Khái thuyết
2- Kim Cang Bát Nhã Bà La Mật Đa Kinh
3- Phật nói Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ
4- Kim Cang Thọ mạng Đà La Ni Kinh
5- Kinh Hộ Mạng Pháp Môn thần chú
6- Phật nói Kinh Tạo Tháp Diên Mạng Công Đức
7- Phật mói Kinh Bắc Đẩu Thất tinh Diên Mạng
8- Kinh Trừ Nhất Thiết Tật Bệnh Đà La Ni
9- Kinh Vô Cấu Tịnh Quang Đại Đà La Ni
V. Phụ lục: NGUYÊN TẮC SỐNG LÂU
VI. Mục lục

Advertisements

Categories