Đăng bởi: TPK | 25/03/2013

QUÁN ÂM BẢO ĐIỂN

QUÁN ÂM BẢO ĐIỂN

Việt dịch: THANH TÂM

2_ Thiên thứ nhất_ Tổng Luận

_ Chương thứ nhất_ Đại Từ Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát
.) Tính chất đặc biệt của Quán Thế Âm Bồ Tát
_ Chương thứ hai_ Câu chuyện về đời quá khứ của
Quán Thế Âm Bồ Tát
.) Thái Tử phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh
.) Hoa sen hóa sinh Đồng Tử
.) Xưa kia là Thánh Mã Vương
_ Chương thứ ba_ Câu chuyện về Quán Âm độ hóa sáu nẻo
.) Quán Âm Bồ Tát tiêu phục bệnh dịch độc hại
.) Quán Âm Bồ Tát hóa độ Thiên Tử
.) Quán Âm Bồ Tát hóa độ nữ La Sát và loài sâu giòi
.) Quán Âm Bồ Tát cứu độ chúng sinh ở cõi Địa Ngục
.) Quán Âm Bồ Tát cứu độ quỷ đói
.) Quán Âm Bồ Tát hóa hiện làm Quỷ Vương
_ Chương thứ tư_ Tịnh Thổ của Quán Âm Bồ Tát
.) Tịnh Thổ ở phương Tây
.) Tịnh Thổ nơi lỗ chân lông
.) Núi Bổ Đà Lạc của Thế Giới Sa Bà
_ Chương thứ năm_ Quyến thuộc của Quán Âm Bồ Tát

3_ Thiên thứ hai_ Các loại hình tượng Quán Âm
_ Chương thứ nhất _Khái Quát
_ Chương thứ hai_ Các Tôn Quán Âm
.) Thánh Quán Âm
.) Thiên Thủ Quán Âm
.) Thập Nhất Diện Quán Âm
.) Như Ý Luân Quán Âm
.) Mã Đầu Quán Âm
.) Bất Không Quyến Sách Quán Âm
.) Chuẩn Đề Quán Âm
.) Thanh Cảnh Quán Âm
.) Thủy Nguyệt Quán Âm
.) Bạch Y Quán Âm
.) Dương Liễu Quán Âm
.) Diên Mạng Quán Âm
.) A Ma Đề Quán Âm
.) Sư Hống Quán Âm
.) Diệp Y Quán Âm
.) Tứ Tý Quán Âm
.) Đa La Bồ Tát
.) Bạch Độ Mẫu
.) Hương Vương Quán Âm
.) Tỳ Câu Chi Bồ Tát
.) Đại Minh Bạch Thân Bồ Tát
.) Đại Tùy Cầu Bồ Tát
.) Đại Cát Tường Đại Minh Bồ Tát
.) Đại Cát Tường Minh Bồ Tát
.) Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát
.) Thủy Cát Tường Bồ Tát
.) Phẫn Nộ Câu Quán Tự Tại Bồ Tát
.) Bất Không Câu Quán Tự Tại Bồ Tát
.) Nhất Kế La Sát

4_ Thiên thứ ba_ Pháp Môn của Quán Âm Bồ Tát
_ Chương thứ nhất_ Pháp Môn tu hành của Quán Âm Bồ Tát
.) Pháp tu trì Tâm Kinh
.) Tu hành Pháp Môn Nhĩ Căn Viên Thông
.) Pháp Môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát của Bồ Tát
.) Pháp Môn quán tưởng Quán Âm Bồ Tát
_ Chương thứ hai_ Chú Ngữ thường thấy của Quán Âm Bồ Tát
.) Đại Bi Chú
.) Lục Tự Đại Minh Chú
.) Chuẩn Đề Chú
_ Chương thứ ba_ Kinh Điển liên quan đến Quán Âm Bồ Tát
_ Chương thứ tư_ Sự tích cảm ứng của Quán Thế Âm

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: