Đăng bởi: TPK | 08/03/2013

PHÁP HOA KINH PHÁP

Puṇḍarīka

Puṇḍarīka

PHÁP HOA KINH PHÁP (.PDF)

Xem trên Google Drive (145 trang)

1_ Kinh Tất Đàm Phân Đà Lợi (No.265)
2_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ bảy (No.262)
.) Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, Phẩm 25
.) Đà La Ni, Phẩm 26
.) Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, Phẩm 28
3_Thành Tựu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ (No.1000)
4_ Kinh Uy Nghi hình sắc của Pháp Hoa Mạn Đà La (No.1001)
5_ Diệu Pháp Liên Hoa Man Đa La
6 _ Pháp Hoa Thập La Sát (No.1292)
7_ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia (Tục Tạng Kinh_No.204)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: