Đăng bởi: TPK | 01/03/2013

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG NGHI QUỸ

Thâm Sa Đại Tướng

Thâm Sa Đại Tướng

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG NGHI QUỸ (.PDF)

DOWNLOAD TRÊN GOOGLE DRIVE (20 trang, 1.4 MB)

Thâm Sa Đại Tướng là vị Thần Hộ Pháp trừ diệt các tai nạn, bảo hộ cho người tu hành. Lại xưng là Thâm Sa Thần, Thâm Sa Thần Vương, Thâm Sa Đại Vương, Thâm Sa Đồng Tử, Thâm Sa Bồ Tát.
Tên gọi của vị Thần này được hình thành từ truyện tích sau:
Đường Tam Tạng Ký ghi rằng: “Tam Tạng Huyền Trang đi về phương Tây cầu Pháp, khi đến bãi sa mạc Lưu Sa là nơi không có người cư ngụ. Mỗi lần đến giờ Trai thời ở bên cạnh đường đi có cái ao mới đào chứa nước ngọt như Cam Lộ kèm theo một phần thức ăn mới thơm tho khác thường. Tuy chẳng thấy người, Tam Tạng rất ngạc nhiên nên báo rằng “Nơi này là bãi sa mạc cát dài, không có người qua lại thời ao này với thức ăn là do ai đem đến? Nguyện cho biết mong cầu!” Tức thời trong hư không có tiếng nói báo với Tam Tạng Pháp Sư rằng: “Con là Thiên Thần, do có duyên với Hòa Thượng lấy Kinh nên mau đến. Đệ Tử là Thần Hộ Pháp, nơi này không có nước với không có người, nên đặc biệt vì Hòa Thượng mà dâng nước với thức ăn”. Khi Tam Tạng thọ Trai xong thời nước ấy lui mất chỉ nhìn thấy bãi cát mênh mông không một bóng người. Nhân việc này mà vị Thần ấy được xưng là Thâm Sa”

Gốc tích của vị Thần này được lưu truyền qua nhiều Thuyết khác nhau.
_ Thai, quyển 2, Quỹ nói rằng: “Phụng Giáo Quan cũng là Thái Sơn Phủ Quân (Citra-gupta). Người xưa truyền là Thâm Sa Đại Tướng. Đây là một loài Quỷ ăn thịt uống máu”

_ Thâm Sa Đại Tướng là vị Thần do Đại Tự Thiên (Maheśvara) hóa hiện
Đại Tập Kinh ghi rằng: “Thâm Sa Thần tức Phù Khâu Thần (vị thần ở gò đống) là vị Thần do Đại Tự Thiên (Maheśvara) ở phương Tây hóa hiện. Cũng do Đa Văn Thiên Vương vì giáng phục Quỷ Thần hành khí độc trong bốn Thiên Hạ…”

_ Thâm Sa Đại Tướng là một Hóa Thân (Nirmaṇa-kāya) của Đa Văn Thiên Vương (Vaiśravaṇa-devarāja) ở phương Bắc
Thường Hiểu Hòa Thượng Thỉnh Lai Mục Lục ghi rằng (Đại Chính 55_1070c): “Thâm Sa Thần Vương Tượng, một khu”

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: