Đăng bởi: TPK | 21/02/2013

MÔNG SƠN THÍ THỰC NGHI

Preta

Preta

MÔNG SƠN THÍ THỰC NGHI (.PDF)

Đời Tống, Bất Động Pháp Sư cư ngụ tại núi Mông, tỉnh Tứ Xuyên tu Đạo. Do Pháp Sư muốn cứu tế khắp cõi U Minh nên đã gom tập Kinh “Du Già Diệm Khẩu” với các Bộ trong Mật Tông, biên soạn thành Nghi “Mông Sơn Thí Thực”. Nhân đó Tòng Lâm, chùa, miếu ở các phương đã dùng làm Thời Khóa chiều tối, dùng trong ngày và bốn Chúng Đệ Tử đều có thể hành Nghi Thức này.

Kinh Du Già Diệm Khẩu ghi rằng: “Đức Phật bảo A Nan: Nếu đời đương lai Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca thường dùng Pháp này với các Chân Ngôn, tên của bảy Đức Như Lai…gia trì vào thức ăn uống, bố thí cho các Quỷ đói với Quỷ Thần khác, liền hay đầy đủ vô lượng Phước Đức, ắt đồng với nhóm Công Đức cúng dường trăm ngàn câu chi Như Lai, không có sai khác. Thọ mệnh kéo dài; tăng ích cho sắc đẹp, sức mạnh; đầy đủ căn lành. Tất cả Phi Nhân, Dạ Xoa, La Sát, các Quỷ Thần ác chẳng dám xâm hại. Lại hay thành tựu vô lượng Uy Đức”

Nhị Khóa Hợp Giải ghi rằng: “Nay có người nào muốn cầu Phước Tuệ, tăng thêm Thọ Mệnh thì nên bày biện: một bát nước sạch, một bát cơm, một bát rau kèm với hương, hoa, đèn, nến…Tùy theo chỗ ở của mình, tụng Kinh A Di Đà, tiếp theo tụng văn Mông Sơn này. Tùy tụng tới đâu thì theo nghĩa mà quán tưởng đến đó. Nếu người chẳng thuần thục cách Quán Tưởng, thì chỉ chuyên chú nơi Tâm tụng niệm, mỗi bài Chú tụng 7 biến. Hoặc tụng 14, 21 biến. Riêng về Chú Biến Thực và Chú Cam Lộ đều tụng 49 biến, hoặc 108 biến. Tụng càng nhiều càng tinh, tụng rồi Niệm Phật hồi hướng thì cả hai cõi Âm (Minh), Dương đều được lợi ích”… (xem tiếp file PDF)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: