Đăng bởi: TPK | 18/02/2013

NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC

Amoghavajra (705-774)

Amoghavajra
(705-774)

DOWNLOAD (33 trang, 687 KB)

1. Nhân Vương Hộ Quốc Bát nhã Ba la mật đa niệm tụng nghi quỹ (No. 944)
2. Nhân Vương Bát nhã niệm tụng pháp (No. 995)
3. Nhân Vương Bát nhã thích (No. 996)
4. Phụ chú Nhân Vương Bát nhã Đà La Ni

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: