Đăng bởi: TPK | 15/02/2013

BẠCH ĐỘ MẪU NHƯ Ý LUÂN TU PHÁP NGHI QUỸ

Bạch Độ Mẫu Như Ý Luân

Sita-tarva

DOWNLOAD (7 trang, 283 KB)

Hán dịch: Phật sống Hạ Bả dịch từ Tạng Văn sang Hán văn
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Bất Cộng Quy Y Pháp Tâm Kệ:
Chư Phật, Chính Pháp, Hiền Thánh, Tam Bảo Tôn
Từ nay thẳng đến Bồ Đề, luôn quy y
Con dùng các Tư Lương đã tu hành
Vì lợi hữu tình nên nguyện thành Đại Giác (3 lần)
. . . . . . . . . . .

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: