Đăng bởi: TPK | 04/02/2013

THẬP NHỊ THIÊN PHÁP

12 Devas

12 Devas

DOWNLOAD (168 trang, 2 MB)

1_ Thay lời tựa
2_ Mười hai vị Trời
3_ Thí Bát Phương Thiên Nghi Tắc (No.1294)
4_ Cúng Dường Hộ Thế Bát Thiên Pháp (No.1295)
5_ Thập Thiên Nghi Quỹ (No.1296)
6_ Cúng Dường 12 Trời Đại Uy Đức_Phẩm Báo An (No.1297)
7_ Nghi Quỹ cúng 12 Thiên (No.1298)
8_ Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương (No.1244)
9_ Phật nói Kinh Tỳ Sa Môn Thiên Vương (No.1245)
10_ Ma Ha Phệ Thất La Mạt Na Dã Đề Bà Hát La Xà Đà La Ni Nghi Quỹ (No.1246)
11_ Nghi Quỹ Tuỳ Quân Hộ Pháp của Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương (No.1247)
12_ Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tuỳ Quân Hộ Pháp Chân Ngôn (No.1248)
13_ Tỳ Sa Môn Nghi Quỹ (No.1249)
14_ Bắc Phương Tỳ Sa Môn Đa Văn Bảo Tạng Thiên Vương Thần Diệu Đà La Ni Biệt Hạnh Nghi Quỹ (No.1250) Tr.115
15_ Kiên Lao Địa Thiên Nghi Quỹ (No.1286)

DOWNLOAD (168 trang, 2 MB)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: