Đăng bởi: TPK | 01/01/2013

Hộ chú tiếng Pāḷi (tiếp theo)

_

_

1) Hộ Chú Châu Báu

2) Hộ Chú Khổng Tước

3) Hộ Chú Thái Âm

4) Hộ Chú Thái Dương

5) Hộ Chú Trị Rắn

6) Hộ Chú Angulimala

7) Hộ Chú Cát Tường

8) Hộ Chú Chim Cút

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: