Archive for the ‘Minh Vương (Vidyarāja)’ Category

MAN ĐA LA CỦA UẾ TÍCH KIM CƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 15/03/2014

MAN ĐA LA CỦA KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

Đăng bởi: TPK ngày 15/03/2014

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG THỦ BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Đăng bởi: TPK ngày 14/03/2014

ĐẠI UY ĐỨC KIM CƯƠNG ĐÀN THÀNH

Đăng bởi: TPK ngày 13/03/2014

MAN ĐA LA CỦA ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 13/03/2014

MAN ĐA LA CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 12/03/2014

HỨ LỖ CA MINH VƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Đăng bởi: TPK ngày 26/02/2014

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TPK ngày 17/02/2014

TÁM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 09/02/2014

CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG TÂM CHÚ

Đăng bởi: TPK ngày 08/02/2014

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Đăng bởi: TPK ngày 08/02/2014

CAM LỘ QUÂN TRÀ LỢI CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TPK ngày 07/02/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG MAN ĐA LA

Đăng bởi: TPK ngày 27/01/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Đăng bởi: TPK ngày 27/01/2014

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

Đăng bởi: TPK ngày 22/09/2013

BỐN VỊ NHIẾP BỒ TÁT

Đăng bởi: TPK ngày 13/07/2013

BỐN NGOẠI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Đăng bởi: TPK ngày 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Đăng bởi: TPK ngày 13/07/2013

BA BỒ TÁT Ở PHƯƠNG BẮC

Đăng bởi: TPK ngày 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

Đăng bởi: TPK ngày 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG NAM

Đăng bởi: TPK ngày 12/07/2013

THẬP ĐẠI MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 09/07/2013

KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ

Đăng bởi: TPK ngày 09/07/2013

CÂU LỢI CA LONG VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 09/07/2013

MINH VƯƠNG – MINH PHI

Đăng bởi: TPK ngày 07/07/2013

ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 07/07/2013

ĐẠI TIẾU MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 06/07/2013

BỘ TRỊCH MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 06/07/2013

ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 06/07/2013

Ô SÔ SA MA MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 04/07/2013

ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 04/07/2013

KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 03/07/2013

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 02/07/2013

QUÂN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 02/07/2013

GIÁNG TAM THẾ MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 01/07/2013

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 01/07/2013

NGŨ ĐẠI MINH VƯƠNG

Đăng bởi: TPK ngày 25/05/2013

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG ĐÀ LA NI KINH

Đăng bởi: TPK ngày 06/02/2013

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG PHÁP

Đăng bởi: TPK ngày 03/02/2013

MÃ ĐẦU QUÁN ÂM PHÁP

Đăng bởi: TPK ngày 02/02/2013

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG KINH PHÁP

Đăng bởi: TPK ngày 28/01/2013