Đăng bởi: TPK | 16/02/2013

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ PHÁP

Uṣṇīṣa-sitātapatra

Uṣṇīṣa-sitātapatra

ĐẠI PHẬT ĐỈNH THỦ LĂNG NGHIÊM THẦN CHÚ PHÁP (.PDF)

Download tại Google Drive (432 trang, 2.8 MB)

 • 1_Thay lời tựa
 • 2_Bạch Tản Cái Phật Đỉnh
 • 3_ Phật Đỉnh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni Kinh (No.976)
 • 4_ Phật Thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (No.977)
 • 5_ Phật thuyết Đại Bạch Tản Cái Tổng Trì Đà La Ni Kinh (Phật sống Nặc Na)
 • 6_ Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu Tổng Trì Tán Thán Đảo Chúc Kệ
 • 7_ Bạch Tản Cái Đại Phật Đỉnh Vương Tối Thắng Vô Tỷ Đại Uy Đức Kim Cương Vô Ngại Đại Đạo Trường Đà La Ni Niệm Tụng Pháp Yếu (No.975)
 • 8_Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni (No.944A)
 • 9_ Dịch Phạn Am : Đại Phật Đỉnh Đại Đà La Ni (No.944B)
 • 10_Thủ Lăng Nghiêm Chú Phạn Anh Trung
 • 11_ Dịch Am Phạn Hán Thủ Lăng Nghiêm Chú
 • 12_ Giải Thích Đại Phật Đỉnh Chân Ngôn
 • 13_ Kiểm tra và ghi chú Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni
 • 14_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Đà La Ni ( Quảng Bản )
 • 15_ Đôn Hoàng Tạng Bản Lăng Nghiêm Chú (Am Phạn)
 • 16_ Đại Phật Đỉnh Như Lai Phóng Quang Tất Đát Đa Bát Đát La _Bồ Tát Vạn Hạnh Phẩm Quán Đỉnh Bộ Lục Xuất Nhất Danh Trung Ấn Độ Na Lan Đà Man Trà La Quán Đỉnh Kim Cương Đại Đạo Trường Thần Chú (No.945)
 • 17_ Phục hồi Phạn Văn Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Chú (I)
 • 18_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Chú (Bản lưu thông Phạn Am)
 • 19_ Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Thần Chu Tr.283
 • 20_ Phục hồi Phạn Văn Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Chú (II)
 • 21_ Công Đức của bài Chú Lăng Nghiêm
 • 22_ Công Năng của Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm
 • 23_ Hộ Pháp của Thần Chú Lăng Nghiêm
 • 24_ So sánh Kinh Đại Bạch Tản Cái Đà La Ni và Thần Chú Lăng Nghiêm
 • 25_ Ý nghĩa căn bản về Đạo Trường Lăng Nghiêm
 • 26_ Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hồng Danh Thích Ca Mâu Ni Phật
 • 27_ Vài phương cách tu trì Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Pháp
 • 28_ Đại Bi Tâm Đà La Ni
 • 29_ Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
 • 30_ Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
 • 31_ Công Đức Bảo Sơn Thần Chú
 • 32_ Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú
 • 33_ Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni
 • 34_ Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn
 • 35_ Quán Am Linh Cảm Chân Ngôn
 • 36_ Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn
 • 37_ Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú
 • 38_ Thiện Nữ Thiên Chú
 • 39_ Bát Nhã Tâm Kinh Thần Chú
 • 40_ Bạch Tản Cái Hộ Quốc Tức Tai Pháp Niệm Tụng Nghi Quỹ
 • 41_ Chư Môn Phổ Truyền Chân Ngôn Tập
 • 42_ Kệ Hồi Hướng
 • 43_ Tài liệu tham khảo
About these ads

Danh mục

%d bloggers like this: